Kukuruz – gnojidba

Kukuruz je najzastupljenija i ujedno najznačajnija kultura u ishrani stoke. Kvaliteta i prinos požetog kukuruza izravno se odražavaju na uspjeh u ishrani domaćih životinja. Istraživanja pokazuju da klimatske promjene najviše utječu na uzgoj kukuruza.

Nepovoljan raspored i količina padalina dovode u pitanje uzgoj kukuruza bez navodnjavanja. Manjak vode najviše se pokazuje kroz manju pristupačnost fosfora, a zatim i drugih elemenata.

Kukuruz je zahtjevan kad je riječ o dušiku te iznosi i do 250 kg/ha. Prosje č no se unosi do 200 kg/ha č istog N bez navodnjavanja, a s navodnjavanjem 180 kg/ha više puta. Nije potrebno povećati potrebnu koli č inu dušika po hektaru jer se produžava vegetacija. Prihranjuje se u jednoj ili dvije aplikacije, ovisno o sastavu i kvaliteti tla. Dušik je važno unijeti u tlo prije faze intenzivnog rasta. Da bi se postigla izrazito visoka preciznost rasipanja dušičnih gnojiva po površini, pogledati članak o N-senzoru.

Fosfor je važan odmah nakon nicanja za dobro ukorjenjivanje i mora biti dostupan u prvoj polovici vegetacije. Poznato je da se manjak fosfora odražava kao ljubičasta boja u fazi tri lista. Kukuruz iznosi prosječno 100 kg/ha P 2 O 5 za prinos od 10 mt/ha. S YaraMila TM 8-24-24, 7-20-28 i 16-27-07, u količini od 400 kg/ha postižu se prosječni prinosi od 11,5 t/ha. Topivost i pristupačnost fosfora iz YaraMila TM granuliranih gnojiva (70% vodotopiv) omogućava optimalan rast i razvoj usjeva koji su pokazali manji pad prinosa u vrijeme sušnih ekstrema.

Kalij je važan za kukuruz. Sa 10 mt prinosa kukuruz iznosi 160 kg/ha K 2 O. Suvremeni hibridi pokazuju statistički znatno povećanje prinosa ako se unosi najmanje 100 kg/ha K 2 O. Savjetujemo upotrijebiti 400 kg/ha YaraMila TM 7-20-28 ili 8-24-24.

Da bi urod zadovoljio kvalitetom, potrebna je određena količina sumpora-S. Granulirani proizvod za prihranu dušikom i sumporom je YaraBela TM Sulfan 24.

Od mikroelemenata najvažniji je cink Zn te je težište folijarne ishrane upravo na cinku. Od drugih elemenata treba istaknuti nedostatak bora-B i magnezija-Mg.

Preporučeni proizvodi:

Osnovna gnojidba u jesen: YaraMila TM 8-24-24, 7-20-28, 7-12-25.

Predsjetvena priprema: YaraMila TM 7-20-28, 8-24-24, 22-14-07,13-13-21, 16-27-07.

Strojni unos sjetvenim strojem: YaraMila TM 16-27-07, 22-14-07.

Prihrana dušikom: YaraBela TM Sulfan 24 ili YaraBela TM Extran, u jednoj ili dvije aplikacije.

Folijarna prihrana: YaraVita TM Zeatrel (sadržava P, K, Zn) namjenski razvijeno folijarno gnojivo za kukuruz.

Ne zaboravite standardne folijarne proizvode: Ferticare TM 24-8-16 u dozi 3-5 kg/ha

Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pesticidima.